Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Prijzen: Onder voorbehoud van mogelijke prijswijzigingen door onze leveranciers.

Levering: Installatie en/of transportkosten zijn te uwen laste.

Geldigheidsduur offerte: 30 dagen tenzij anders vermeld.

Betalingsvoorwaarden: Al onze facturen zijn betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel en binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de offerte en op de factuur.

Facturatie: Het totaalbedrag wordt gefactureerd na de eerste levering van producten en/of diensten, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

Trainingen: Inschrijven kan alleen door middel van een inschrijvingsformulier. Alle groepstrainingen gaan door onder voorbehoud van voldoende deelname. Annulatie door de klant tot uiterlijk één maand voor aanvang van de training is kosteloos, mits er geen bijzondere overeenkomsten met Greenock CAD Service werden gemaakt, zoniet wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Diensten: Bij beëindiging van het project worden de niet gepresteerde dagen gecrediteerd.

Abonnementen: Alle contractverlengingen moeten ten laatste drie werkdagen voor de vervaldatum bij ons besteld en door ons aanvaard zijn. De abonnementen worden pas verlengd na betaling van de desbetreffende factu(u)r(en). Verlenging na de vervaldatum van het contract is niet mogelijk.

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

De gefactureerde goederen blijven eigendom van Greenock CAD Service tot volledige betaling. Eventuele klachten dienen Greenock CAD Service per aangetekend schrijven te bereiken ten laatste vijf dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel der vennootschap. In geval van niet betaling zal op het nog verschuldigd saldo een jaarlijkse interest van 12% aangerekend worden en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Daarenboven zal, in het geval van niet gerechtvaardigde wanbetaling ten titel van schadevergoeding het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15% interest, met een minimum van 65 euro indien de schuldenaar na verloop van acht dagen na ontvangst van een ingebrekestelling nalaat zijn schuld te vereffenen.

In geval van geschil van welke aard ook, zullen alleen de Rechtbanken van het rechtsgebied Aalst bevoegd zijn. De facturatie zal, naar keuze van Greenock CAD Service, ofwel elektronisch ofwel via papieren versie gebeuren. Indien de klant wenst dat de facturatie slechts gebeurt in papieren versie of slechts in een elektronische versie dan zal hij dit voorafgaandelijk schriftelijk dienen aan te vragen aan Greenock CAD Service. De elektronische facturen van Greenock CAD Service worden per e-mail toegestuurd, tenzij anders overeengekomen. De bewijskracht van de elektronische facturen wordt uitdrukkelijk aanvaard door de klant.

Voor meer informatie, neem een kijkje in ons Privacy Statement.